Regulamin konkursu „Wiosna, ach to Ty”

REGULAMIN KONKURSU
„Wiosna, ach to Ty”

§ 1.

 • 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wiosna, ach to Ty”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 • 1.2 Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 • 1.3 Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Instagram.com, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram, ani z nim związany. Serwis Instagram nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.

 • Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 • 2.1 Organizator - Bolf Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze wpisana pod numerem: 0000529285 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: PL9291861928, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2.2 Konkurs – Konkurs „Wiosna, ach to Ty” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 • 2.3 Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
 • 2.4 Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;
 • 2.5 Praca Konkursowa – Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez zaobserwowanie profilu @denley.pl na Instagramie, polubienie zdjęcia konkursowego, zaproszenie do zabawy dwie osoby w komentarzu oraz umieszczenie wpisu zawierającego komentarz, w którym Uczestnik jednym zdaniem opisze, za co lubi wiosnę.
 • 2.6 Zgłoszenie – umieszczenie Pracy Konkursowej pod postem konkursowym na profilu marki Denley na Instagram www.instagram.com/denleypl w terminie wskazanym w Regulaminie.

§ 3.

 • 3.1 Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu;
 • 3.2 Konkurs zostanie ogłoszony: w relacji i poście na Instagramie na koncie @denley.pl i na profilu marki Denley na portalu Instagram: www.instagram.com/denleypl;
 • 3.3 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 24.04.2023 do 27.04.2023 r.;
 • 3.4 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 27.04.2023 r.;
 • 3.5 Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 • 4.1 Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
 • 4.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć Organizator, pracownicy, współpracownicy Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 • 4.3 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 18 lat.

§ 5.

 • Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez zaobserwowanie profilu @denley.pl na Instagramie, polubienie zdjęcia konkursowego, zaproszenie do zabawy dwie osoby w komentarzu oraz umieszczenie wpisu zawierającego komentarz, w którym Uczestnik jednym zdaniem opisze, za co lubi wiosnę, w terminie od 24.04.2023 do 27.04.2023 do godziny 11:00.

§ 6.

 • 6.1 Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
 • 6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
 • 6.3 Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród, jeżeli Prace Konkursowe nie będą spełniały jego oczekiwań oraz zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§ 7.

 • 7.1 Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
 • 7.2 Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję.
 • 7.3 Oceniając Prace Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności, ogólnymi warunkami estetycznymi pracy oraz zgodnością pracy z marką Denley.
 • 7.4 Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

§ 8.

 • 8.1 Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 2 (dwie) Prace Konkursowe, które zostaną wyróżnione nagrodą.
 • 8.2 Nagrodami w Konkursie dla Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję, zwani dalej Zwycięzcami, są bony na zakupy w sklepie denley.pl o wartości: za zajęcie pierwszego miejsca – 200 zł, za zajęcie drugiego miejsca – 100 zł.
 • 8.3 Zwycięzcy są zobowiązani wykorzystać Nagrodę jednorazowo w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 • 8.4 Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 10% wartości Nagrody. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
 • 8.5 Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.
 • 8.6 Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 • 8.7 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
 • 8.8 Wyniki Konkursu, w postaci wskazania dwóch wybranych przez Komisję, Prac Konkursowych zostaną ogłoszone w terminie do dnia 27.04.2023r. na profilu marki Denley na portalu Instagram: www.instagram.com/denleypl.
 • 8.9 Zwycięzcy zostaną powiadomieni poprzez portal Instagram, na którym zostały zamieszczone Prace Konkursowe.
 • 8.10 Na profilu marki Denley na portalu Instagram: www.instagram.com/denleypl w terminie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie wskazany adres mail: social@denley.pl, oraz informacja, że Zwycięzcy są zobowiązani, w ciągu 48 godzin liczonych od dnia ogłoszenia wyników na profilu marki Denley na portalu Instagram: www.instagram.com/denleypl poprzez wysłanie wiadomości mail o treści potwierdzającej swój udział w konkursie na wskazany adres mail, celem dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w konkursie oraz otrzymaniem nagrody.
 • 8.11 W przypadku nieotrzymania od Zwycięzców wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa w ust. 10, Komisja może zadecydować o przyznanie Nagród innym Uczestnikom.
 • 8.12 W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 8.13 Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 8.14 W przypadkach, o których mowa w ust. 11 - 13 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
 • 8.15 Zwycięzca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 • 8.16 Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na adres przez niego uprzednio podany.
 • 8.17 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezależnych.
 • 8.18 Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.

§ 9.

 • 9.1 Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.
 • 9.2 Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.
 • 9.3 Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, ma świadomość, że Praca Konkursowa zostanie umieszczona na profilu marki Denley na portalu Facebook oraz Instagram i wyraża na to zgodę.
 • 9.4 Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
 • 9.5 Organizator, w zamian za przyznane Uczestnikowi prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika nieodpłatnie prawo do korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 9.6 Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) zastrzega, że z chwilą wydania Nagród Wyróżnionym w Konkursie, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 9.7 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Uczestnik Konkursu, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych prac.
 • 9.8 Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 • 9.9 Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji lub praw autorskich na korzystanie z Pracy Konkursowej. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji lub praw autorskich na korzystanie z Pracy Konkursowej ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.
 • 9.10 Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.
 • 9.11 Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Pracy Konkursowej i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Pracy Konkursowej.

§ 10.

 • 10.1 Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu przez adres e-mail: social@denley.pl w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
 • 10.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 10.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • 10.4 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
 • 10.5 O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji.

§ 11.

 • 11.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • 11.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • 11.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie. Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 • 11.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, Uczestnik w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 11.5 W celu realizacji powyższych praw Uczestnik może kontaktować się z administratorem e-mail social@denley.pl lub inspektorem ochrony danych e-mail iod@bolf.com.
 • 11.6 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 • 11.7 Przystępując do konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.

§ 12.

 • 12.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie pisemnej oraz umieszczony na stronie internetowej Denley.pl w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, tj. w formacie html.
 • 12.2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym strony, na której ogłoszono Konkurs: urządzenie z dostępem do Internetu.
 • 12.3 Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 • 12.4 Organizator udostępnia Uczestnikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie, na której ogłoszono Konkurs.
 • 12.5 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno - reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
 • 12.6 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.
 • 12.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości umieszczenia przez Uczestnika Prac Konkursowych w terminie, zgodnie z postanowieniami powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu zamieszczania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.
 • 12.8 Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Denley.
 • 12.9 Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 12.10 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2070).
pixel