Regulamin

Regulamin obowiązujący dla osób które dokonały zamówień do 24.05.2018 tutaj.

Regulamin obowiązujący dla osób które dokonały zamówień do 16.04.2019 tutaj.

Regulamin obowiązujący dla osób które dokonały zamówień do 29.12.2022 tutaj.

Regulamin obowiązujący dla osób które dokonały zamówień do 02.07.2023 tutaj.

Regulamin obowiązujący dla osób które dokonały zamówień do 10.10.2023 tutaj.

Regulamin obowiązujący dla osób które dokonały zamówień do 29.03.2024 tutaj.

Regulamin sklepu internetowego Denley.pl od 30.03.2024

I. Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • 1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1610, 1285, 1615, 1890, 1933);
 • 1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego Denley.pl;
 • 1.4 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.denley.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 • 1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • 1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bolf Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz świadczenia niezbędnych w tym zakresie usług drogą elektroniczną.
 • 1.7 Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2759, 1285);
 • 1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 • 1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;
 • 1.10 Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej czynności wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • 1.11 Sprzedawca – Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 32.
 • 1.12 Nielegalne treści – wszelkie informacje, niezależnie od formy ich przekazu, które samodzielnie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, są sprzeczne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii;
 • 1.13 Zabronione treści – wszelkie informacje, które sprzedawca uznał za niechciane w Sklepie Internetowym.

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.denley.pl oraz zasady korzystania z usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu;
 • 2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • 2.3 Dostępny pod adresem www.denley.pl sklep internetowy Denley.pl prowadzony jest przez "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zielonej Górze wpisana pod numerem: 0000529285 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9291861064, REGON 081225888, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, określany dalej również jako Bolf Sp. z o.o. lub Sprzedawca;
  Dane adresowe kontaktowe:

  Bolf Sp. z o.o.
  ul Kożuchowska 32
  65-364 Zielona Góra
  NIP: PL9291861064
  REGON: 081225888

  Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres sklep@denley.pl lub tel: 68 888 03 33 kom: 737 736 737 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
  Pytania dot. wymian, zwrotów i reklamacji mogą być kierowane na adres sklep@denley.pl lub pod numerem telefonu 68 888 03 33 kom: 737 736 737 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 • 2.4 Niniejszy regulamin określa w szczególności
  • a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu i nternetowego;
  • c. procedurę postępowania w sytuacji zamieszczenia nielegalnych lub zakazanych treści.
 • 2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient i następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
 • 2.7 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bolf Sp. z o.o. prowadzący sklep Denley.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni;
 • 2.8 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.denley.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
 • 2.9 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 • 2.10 Towar prezentowany w sklepie internetowym jako odzież dziecięca jest przeznaczony dla dzieci od lat 3 i powinien być używany pod nadzorem osoby dorosłej;

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1 Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji;
 • 3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu;
  • 3.2.2 Klient rejestrując konto zyskuje dostęp do historii swoich zakupów oraz stały dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich samodzielnej modyfikacji przez okres, w którym administrator uprawniony jest do ich przetwarzania w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie dokumentowania sprzedaży. Ponadto, konto Klienta umożliwia łatwy zwrot lub reklamacje zakupionych produktów.
  • 3.2.3 Zarejestrowane konto Klienta w przypadku braku aktywności zakupowej jest usuwane po 5 latach od dokonania ostatniego zakupu.
  • 3.2.4 Klient w dowolnym momencie może zwrócić się do administratora z prośbą o usunięcie swojego konta Klienta, wysyłając e-mail do administratora admin@bolf.com
 • 3.3 W przypadku zakupów bez rejestracji, Klient wraz z wiadomością potwierdzającą złożenie zamówienia otrzyma login i hasło, które umożliwią mu założenie Konta Klienta również na etapie finalizacji zamówienia, np. w celu śledzenia etapu realizacji zamówienia, zmiany adresu dostawy lub zwrotu lub reklamacji zakupionych produktów.
 • 3.4 Administratorem bazy danych klientów Sklepu jest Bolf Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze na ul. Kożuchowskiej 32;
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w celu realizacji umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy przez okres niezbędny do jej realizacji zgodnie z Regulaminem oraz w okresie późniejszym przez okres niezbędny do realizacji celów przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
  Dane osobowe Klientów są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie z uwzględnieniem terminów wynikających z realizacji przez administratora obowiązków prawnych w zakresie sprzedaży przez internet. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi realizację zamówienia. Dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji usługi mogą być udostępniane podmiotom udzielającym administratorowi wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania oraz podmiotom i organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.
 • Administrator wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy związany ze Sklepem Internetowym przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: admin@denley.pl Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Klienta do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z Administratorem. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 • 3.5 Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody;
 • 3.6 Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-mail newsletter lub/i sms newsletter. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bolf Sp. z o. o., w celu realizacji ma rketingu bezpośredniego własnych produktów oraz na przesłanie na podany adres e-mail lub/i nr telefonu drogą elektroniczną lub/i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną pochodzących od Bolf Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie Wypisanie się z e-mail i SMS newsletter;
 • 3.7 Klienci, którzy zarejestrowali konto Klienta mają stały dostęp do swoich danych i możliwość ich poprawienia logując się do swojego konta poprzez stronę www.denley.pl. Niezależnie od posiadania konta Klienta, każdemu Klientowi przysługuje również prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Klient w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możliwość skorzystania z przysługujących praw zależy zasadniczo od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie. W celu egzekwowania powyższych praw wystarczy zwrócić się do administratora admin@bolf.com
 • 3.8 Bolf Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  • a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  • c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Bolf Sp. z o.o. za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Bolf Sp. z o.o.;
  • d. dopuścił się zamieszczania w Sklepie Internetowym treści wskazanych w pkt. 3.10 lit. a.
 • 3.9 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Bolf Sp. z o.o.;
 • 3.10 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a. niedostarczania i nieprzekazywania treści nielegalnych oraz zabronionych, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, służących próbom oszustwa i wyłudzania środków finansowych, a w szczególności treści, które :
  • – są niezgodne z tematyką Sklepu Internetowego – wypowiedzi powinny być związane z treściami pojawiąjącymi się w ramach Sklepu Internetowego,
  • – dotyczą spraw technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego – sprawy techniczne powinny być zgłaszane przez Klientów elektronicznie na adres e-mail: admin@denley.pl,
  • – zawierają linki,
  • – służą prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Sklepu Internetowego, np. promowaniu konkurencyjnych sklepów internetowych,
  • – służą prowadzeniu niedozwolonych działań reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w szczególności poprzez zamieszczanie reklam, sprzedaż oraz promowanie produktów, usług, projektów, zbiórek,
  • – nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc,
  • – propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa,
  • – nawołują do nienawiści na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść,
  • – znieważają grupę ludności albo poszczególne osoby z powodu jej przynależności płciowej, seksualnej, narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości,
  • – zawierają treści o charakterze szowinistycznym i mizogonistycznym, jak również noszące znamiona dyskryminacji płciowej,
  • – zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym,
  • – nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania,
  • – obrażają uczucia religijne,
  • – mogą wywołać dyskomfort innych Klientów, w szczególności poprzez brak empatii lub szacunku;
  • b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • c. niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Bolf Sp. z o.o.,
  • e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 • 3.11 Sprzedawca jest uprawniony do usuwania wprowadzonych treści w komentarzach (opiniach o produkcie) mających cechy wskazane w pkt. 3.10 lit. a., a w pozostałym zakresie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 3.12 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej wymaganej przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
 • 3.13 W zakładce Kontakt zamieszczono dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, który czuwa nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych przez Bolf Sp. z o. o. W przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia Twoich praw zachęcamy do kontaktu. W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów wszelkie spostrzeżenia będą niezwłocznie sprawdzane tak, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych.
 • 3.14 Informacje dotyczące przetwarzania danych w sposób automatyczny przez Witrynę www.denley.pl zamieszczono w Polityce prywatności.

IIIa. Procedura zgłaszania nielegalnych i zabronionych treści

 • 3a.1 Bolf sp. z o.o. wdrożyła środki techniczne i organizacyjne umożliwiające dowolnej osobie lub podmiotowi zgłoszenie im obecności w Sklepie Internetowym zabronionych treści, w szczególności wskazanych w dziale III. pkt. 3.10 lit. a), które osoba ta lub podmiot uważa za zabronione treści i rozpatrzenie tego zgłoszenia na niedyskryminujących warunkach.
 • 3a.2 Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 3a.1 może być dokonane drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia, który dostępny jest pod aktywnym linkiem https://www.denley.pl/contact-pol.html. Wymaga się wypełnienia formularza w całości przed jego zgłoszeniem.
 • 3a.3 Dokonanie zgłoszenia jest wolne od opłat.
 • 3a.4 Bolf sp. z. o.o. bez zbędnej zwłoki przesyła osobie dokonującej zgłoszenia potwierdzenie jego otrzymania za pośrednictwem wiadomości email, na adres mailowy wskazany w treści formularza.
 • 3a.5 Bolf sp. z o.o. rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie, w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 • 3a.6 Po dokonaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszenia Bolf sp. z o.o. powiadamia zgłaszającego bez zbędnej zwłoki o treści decyzji o odmowie uwzględnienia zgłoszenia albo o jego uwzględnieniu i rozstrzygnięciu w sprawie, a także przekazuje informacje na temat możliwości zgłoszenia skargi na podjętą decyzję.
 • 3a.7 Uwzględnienie zgłoszenia może polegać na: usunięciu zgłoszonej treści (opinii w komentarzu), zawieszeniu konta, poprzez które udostępniono zabronioną treść lub na usunięciu konta, które udostępniło zabronioną treść.
 • 3a.8 W przypadku otrzymania nakazu przeciwko określonej nielegalnej treści, wydanego przez uprawniony organ sądowy lub administracyjny, Sprzedawca poinformuje Klienta będącego odbiorcą danej usługi o otrzymanym nakazie i o działaniach podjętych w odpowiedzi na ten nakaz, najpóźniej w momencie podjęcia działań w odpowiedzi na nakaz lub, w stosownych przypadkach, w momencie określonym w nakazie.

IIIb. Procedura odwołania od decyzji Sprzedawcy w sprawach zgłoszenia nielegalnych i zabronionych treści

 • 3b.1 Bolf sp. z o.o. wdrożyła wewnętrzny system zgłaszania i rozpatrywania skarg od decyzji w sprawach zabronionych treści
 • 3b.2 Zgłaszającemu przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi na decyzję Sprzedawcy w zakresie zgłoszenia zabronionych treści.
 • 3b.3 W celu rozpatrywania skarg Sprzedawca będzie stosować zautomatyzowane środki, jednakże środki te będą podlegały weryfikacji człowieka.
 • 3b.4 Skarga może być wniesiona drogą elektroniczną poprzez formularz skargi, który jest dostępny pod aktywnym linkiem https://www.denley.pl/contact-pol.html. Wymaga się wypełnienia formularza w całości przed jego zgłoszeniem.
 • 3b.5 Wniesienie skargi jest wolne od opłat.
 • 3b.6 Bolf sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki przesyła osobie wnoszącej skargę potwierdzenie jej otrzymania za pośrednictwem wiadomości email, na adres mailowy wskazany w treści formularza, o którym mowa w pkt. 3b.4.
 • 3b.7 Bolf sp. z o.o. rozpatruje skargę oraz podejmuje decyzję w sposób terminowy (do 14 dni), niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.
 • 3b.8 Po dokonaniu rozstrzygnięcia w przedmiocie wniesionej skargi, Bolf sp. z o.o. przesyła zgłaszającemu za pośrednictwem wiadomości email treść decyzji.
 • 3b.9 Jeżeli skarga zawiera wystarczające powody, aby Sprzedawca uznał, że jego decyzja o niepodejmowaniu działań w odpowiedzi na zgłoszenie jest nieuzasadniona lub że informacje, których dotyczy skarga, nie są nielegalne i niezgodne z Regulaminem, lub zawiera informacje wskazujące, że działanie skarżącego nie uzasadnia podjętego środka, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki uchyla swoją decyzję.
 • 3b.10 Klient niezadowolony z treści decyzji prawo wyboru dowolnego organu pozasądowego rozstrzygania sporów certyfikowanego przez koordynatora ds. usług cyfrowych w celu rozstrzygnięcia sporów dotyczących tych decyzji, w tym w odniesieniu do skarg, które nie zostały rozstrzygnięte zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 3b.11 Sprzedawca zawiesi na rozsądny okres, po wydaniu uprzedniego ostrzeżenia za pośrednictwem wiadomości emaila, rozpatrywanie zgłoszeń oraz skarg przez podmioty wnoszące często oczywiście bezzasadne zgłoszenia lub oczywiście bezzasadne skargi.

IIIc. Procedura powiadomienia Klienta odpowiedzialnego za udostępnienie nielegalnych i zabronionych treści

 • 3c.1 W przypadku uznania zgłoszenia zabronionych treści za zasadne i podjęcia określonych działań, Sprzedawca informuje o tym Klienta odpowiedzialnego za udostępnienie zabronionych treści, chyba że nie zna się jego elektronicznych danych.
 • 3c.2 Informacja jest przesyłana na adres e-mail Klienta powiązany z kontem, z którego pochodzi zamieszczenie nielegalnej lub zabronionej treści w Sklepie internetowym.
 • 3c.3 Informacja musi zawierać uzasadnienie decyzji Sprzedawcy. Uzasadnienie zawiera następujące informacje :
  • a. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie zabronionych treści, zawieszenie konta Klienta, od którego pochodzą zabronione treści lub usunięcie tego konta,
  • b. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez inną osobę (inny podmiot) czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z inicjatywy Sprzedawcy oraz, gdy jest to absolutnie niezbędne – tożsamość zgłaszającego,
  • c. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do treści wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków,
  • d. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści,
  • e. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności treści z Regulaminem, wskazanie podstawy z Regulaminu, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane treści za niezgodne z Regulaminem,
  • f. jasne i przyjazne dla Klienta informacje na temat przysługujących mu możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności za pośrednictwem złożenia skargi, pozasądowym rozstrzygnięciem sporu i sądowym środkiem odwoławczym.
 • 3c.4 Sprzedawca zawiesi na rozsądny okres konto Klienta, po uprzednim ostrzeżeniu wysłanym za pośrednictwem wiadomości email, w przypadku częstego zamieszczania w Sklepie nielegalnych lub zakazanych treści.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

 • 4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.denley.pl, dokonać wyboru towaru, jego marki, kolorystyki oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 • 4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
 • 4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 • 4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a. przedmiotu zamówienia,
  • b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,
  • c. wybranej metody płatności,
  • d. wybranego sposobu dostawy,
  • e. czasu dostawy
 • 4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam i płacę
 • 4.6 Klient w terminie do 14 dni od momentu złożenia zamówienia na wskazany w zamówieniu adres e-mail otrzyma, informację zawierająca prośbę o zamieszczenie opinii na temat zakupionego produktu i/lub dokonanej transakcji w sklepie Denley.pl, która będzie mogła być zamieszczona na stronie Denley.pl;
 • 4.7 Jeżeli Klient wyraził zgodę, o której mowa w pkt. 3.7 lit. b) serwisy:
  • TrustMate S.A. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, Polska, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP-UE: DE 812 947 877
  • Grupa Okazje Sp. z o.o., Al. Tadeusza Kościuszki 23/25, 90-418 Łódź, KRS: 0000513788, NIP: 725 207 12 27, REGON: 101681944
  • Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, KRS: 0000420780, NIP: 5272677009, REGON: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA

  będą miały prawo zwrócić się do Klienta poprzez wskazany w zamówieniu adres e-mail z prośbą o udzielenie opinii na temat zakupionego produktu poprzez wypełnienie ankiety. Uzyskane w ten sposób opinie na temat produktów, usług, podmiotów sprzedających lub świadczących usługi dostarczają innym Kupującym cenne informacje dotyczące jakości produktów oraz obsługi w sklepach internetowych.
 • 4.8 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bolf Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu;
 • 4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Bolf sp. z o.o.
 • 4.10 Promocje nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu możliwe jest użycie jednego kodu rabatowego.

V. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • 5.1 Kiedy czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? Czynność jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  • a. towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
  • b. transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
 • 5.2 Kto jest kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji?
  Kontrahentem jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
 • 5.3 W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru w naszym sklepie prosimy o zaznaczenie w danych zamawiającego "Firma", wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje "Jestem podatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju".
  Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE wystawimy Państwu zgodnie z przepisami fakturę ze stawką 0 VAT;

VI. Dostawa

 • 6.1 Dostawa Towarów odbywa się do krajów wymienionych na stronie kliknij pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia;
 • 6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem: Poczty Polskiej poprzez dostawę do domu klienta, odbiór na stacji benzynowej Orlen oraz odbiór w placówkach Poczty Polskiej; firmy kurierskiej DPD; operatora logistycznego "Paczkomaty InPost", tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym na ulicy Kazimierza Wielkiego 1, 65-047 Zielona Góra. Koszty dostawy szczegółowo rozpisane są na stronie kliknij. Poza granice Polski dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz Poczty Polskiej;
 • 6.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dostawa przesyłek zagranicznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych;
 • 6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu denley.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail faktury elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy VAT.

VII. Ceny i metody płatności

 • 7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;
 • 7.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
  • a. przelewem na numer konta bankowego: mBank: nr rachunku: 53 1140 1850 0000 2925 9200 1005 SWIFT : BREXPLPWMBK;
  • b. płatnością w systemie PayU, Paypal;
  • c. gotówką oraz kartą przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym;
  • d. zapłata kartą płatniczą Visa lub Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia.
  • e. płatności odroczonej- Pay po
 • 7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze) są możliwe do złożenia tylko do kwoty maksymalnie 1000 zł. Zamówienia na kwoty przekraczające próg 1000 zł są realizowane tylko z opcją przedpłaty.

  VIII. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

 • 8.1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 8.6., 8.8
 • 8.2. Bieg terminu do odstąpienia:
  • a. od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
  • b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • 8.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (m.in. oświadczenie w formie pisma wysłanego pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego na stronie Sklepu, przez złożenie oświadczenia na stronie Sklepu). Dane adresowe: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 68 888 03 33, (pn-pt, godz.7-15), zwrot@denley.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 8.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 • 8.5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt 8.7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 8.6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Proszę odesłać nam rzecz na adres: Bolf Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 8.8. Konsument jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • 8.9. Konsument może skorzystać z jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form zwrotu Towaru: nadanie zwrotu poprzez usługę paczkomatów InPost lub Pocztę Polską. Za skorzystanie z jednej z tych opcji zwrotu Towaru zostanie pobrana opłata w wysokości 15zł (koszt przesyłki + stała opłata manipulacyjna). O tę wartość zostanie pomniejszona kwota, którą przelejemy za zwrócony Towar. Szczegóły oraz instrukcje nadania są na stronie denley.pl/zwroty. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.
 • 8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 8.11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
  • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. Dobrowolne prawo do odstąpienia od umowy, tzw. zwrot towaru.

 • 9.1. Niezależnie od ustawowego uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zwrotu Towaru Sprzedawcy określonego w rozdziale VIII Regulaminu, wprowadza się prawo dobrowolnego odstąpienia od umowy oraz zwrotu Towaru Sprzedawcy określone w niniejszym rozdziale.
 • 9.2 Konsument ma prawo dobrowolnie odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 30 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 9.8., 9.10.
 • 9.3. Bieg terminu do dobrowolnego odstąpienia: a) od umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części, b) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • 9.4. Konsument może dobrowolnie odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie od umowy (m.in. oświadczenie w formie pisma wysłanego pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego na stronie Sklepu, przez złożenie oświadczenia na stronie Sklepu). Dane adresowe: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, tel: 68 888 03 33, (pn-pt, godz.8-16), zwrot@denley.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 9.5. Na potrzeby niniejszego regulaminu oraz funkcjonowania Sklepu „dobrowolne odstąpienie od umowy” będzie również określane jako „zwrot”.
 • 9.6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.
 • 9.7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o dobrowolnym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru z zastrzeżeniem pkt 9.8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 9.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • 9.9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym dobrowolnie odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Proszę odesłać nam Towar na adres: Bolf Sp. z o.o. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 9.10. Konsument jest obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 • 9.11. Konsument może skorzystać z jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form zwrotu Towaru: nadanie zwrotu poprzez usługę paczkomatów InPost lub Pocztę Polską. Za skorzystanie z jednej z tych opcji zwrotu Towaru zostanie pobrana opłata w wysokości 15 zł (koszt przesyłki + stała opłata manipulacyjna). O tę wartość zostanie pomniejszona kwota, którą przelejemy za zwrócony Towar. Szczegóły oraz instrukcje nadania są na stronie denley.pl/zwroty. Jeżeli dobrowolne odstąpienie od umowy nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.
 • 9.12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • 9.13. Wydłużenie ustawowego terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz na zwrot Towaru Sprzedawcy z 14 dni na 30 dni jest uprawnieniem, które nie stanowi warunku skorzystania z ustawowego uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz zwrotu Towaru Sprzedawcy określonego w rozdziale VIII Regulaminu ani też w żaden sposób nie ogranicza tego uprawnienia.
 • 9.14. Przykładowy sposób postępowania w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z prawa dobrowolnego odstąpienia od umowy opisany został w zakładce Sklepu nt. „Wymiany i zwroty”, która jest dedykowana wyłącznie zwrotowi, o którym mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
 • 9.15. Dobrowolne prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów:
  • a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. Reklamacje dotyczące Towarów i gwarancja

 • 10.1 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za brak zgodności Towaru z umową (Rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami.
 • 10.2 Reklamacja zakupionego Towaru może być złożona przykładowo: za pomocą poczty e-mail na adres (sklep@denley.pl) lub pisemnie listem na adres: Bolf Sp. z o.o., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.3 Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także w miarę możliwości dołączenie dokumentu potwierdzającego sprzedaż bądź jego kserokopii.
 • 10.4 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedawca zobowiązuje się informować Kupującego o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.
 • 10.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu Rękojmi, zobowiązany jest:
  a. udostępnić Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, albo
  b. w razie odstąpienia od umowy niezwłocznie zwrócić Towar na koszt Sprzedawcy na adres:
  Bolf Sp. z o.o.,
  ul. Kożuchowska 32,
  65-364 Zielona Góra.
 • 10.6 W celu umożliwienia dokonania odbioru Towaru przez Sprzedawcę Klient korzysta z jednej z dwóch oferowanych przez Sprzedawcę, bezpłatnych, powszechnie dostępnych, form odesłania Towaru w ramach reklamacji: 1) nadanie przesyłki w dowolnym paczkomacie InPost; 2) nadanie przesyłki w dowolnej placówce Poczty Polskiej. Szczegóły dotyczące powyższych form odesłania Towaru dostępne są na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje. Skorzystanie przez Klienta z innych form odesłania Towaru w ramach reklamacji, w tym z przesyłki nadanej za pobraniem, jest dopuszczalne wyłącznie po uprzednim ustaleniu takiej formy odesłania Towaru z przedstawicielem Sprzedającego pod numerem tel. 68 888 03 33. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie do dokonywania zwrotu Towaru w sytuacji odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o rękojmi.
 • 10.7 W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
 • 10.8 W procedurze reklamacji przez Klienta niebędącego konsumentem Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
 • 10.9 Bolf Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • 10.10 Jeżeli uznanie reklamacji nastąpiło po wystawieniu faktury elektronicznej nabywca otrzyma fakturę elektroniczną korygującą na co wyraża zgodę.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • 11.1 Bolf Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
 • 11.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bolf Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;
 • 11.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Bolf Sp. z o.o., Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, mailowo pod adres: sklep@denley.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego;
 • 11.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu;
 • 11.5 Bolf Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona;

XII. Postanowienia końcowe

 • 12.1 Bolf Sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Bolf Sp. z o.o. posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Bolf Sp. z o.o. nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej;
 • 12.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bolf Sp. z o.o. a Klientem będący Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
 • 12.3 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bolf Sp. z o.o. prowadzącym sklep internetowy a Klientem niebędący Konsumentem zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Bolf Sp. z o.o,
 • 12.4 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz.UE.L Nr 165, str. 1), Klienci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr Adres e-mail Bolf Sp. z o.o. na potrzeby przeprowadzenia tego postępowania to sklep@denley.pl.
 • 12.5 Klientowi będącemu konsumentem z Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 1) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, 2) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php.
 • 12.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 12.7 Strony wyłączają̨ stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 • 12.8 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.
 • 12.9 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmiany regulaminu Klientowi zostanie przesłana wiadomość email z załączonym wyciągiem zmian w regulaminie.
pixel