REGULAMIN PROMOCJI - DARMOWA DOSTAWA OD 100 ZŁ

REGULAMIN PROMOCJI
DARMOWA DOSTAWA OD 100 ZŁ

§ 1.

 • 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki promocji „Darmowa dostawa od 100 zł”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników promocji.
 • 1.2 Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 poz. 847) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§ 2.

 • Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 • 2.1 Organizator– Bolf Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze wpisana pod numerem: 0000529285 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: PL9291861928, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2.2 Promocja– Promocja „Darmowa dostawa od 100 zł” prowadzona na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 • 2.3 Regulamin– niniejszy regulamin promocji;
 • 2.4 Uczestnik promocji– osoba fizyczna spełniająca wymagania, określone w Regulaminie, uczestnicząca w promocji;
 • 2.5 Zakup dokonanie zakupów na stronie www.denley.pl w terminie wskazanym w Regulaminie.

§ 3.

 • 3.1 Promocja jest organizowana za pośrednictwem Internetu.
 • 3.2 Promocja zostanie przeprowadzona w dniu 04.04.2023 r. do godziny 23:59.
 • 3.3 Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3.4 Promocja dotyczy zamówień wysyłanych i dostarczanych tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3.5 Promocja dotyczy tylko Zakupu opłaconego przedpłatą za kwotę minimum 100 zł.

§ 4.

 • 4.1 Przed wzięciem udziału w Promocji Uczestnik Promocji ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Biorąc udział w Promocji, Uczestnik Promocji oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
 • 4.2 W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia promocji ukończyły 18 lat.

§ 5.

 • 5.1 Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez dokonanie Zakupu na stronie www.denley.pl w dniu 04.04.2023 r. do godziny 23:59.

§ 6.

 • 6.1 Każdemu Uczestnikowi, który dokona Zakupu z przedpłatą za kwotę minimum 100 zł, w dniu trwania Promocji określonym w regulaminie, przysługuje darmowa dostawa Zakupu.
 • 6.2 Aby wziąć udział w promocji, Uczestnik musi dokonać Zakupu na kwotę munimum 100 zł z przedpłatą - Zakup zrobiony za pobraniem nie jest uwzględniany w Promocji.
 • 6.3 Promocja dotyczy zamówień wysyłanych i dostarczanych tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 6.4 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zakup nie spełnia wymogów określonych w Regulaminie.

§ 7.

 • 7.1 Uczestnik Promocji ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji przez adres e-mail: sklep@denley.pl w terminie 3 dni od dnia zakończenia Promocji.
 • 7.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Promocji oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 7.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • 7.4 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
 • 7.5 O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji.

§ 8.

 • 8.1 Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • 8.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • 8.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z wysyłką Zakupu. Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 • 8.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto Uczestnik w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8.5 W celu realizacji powyższych praw Uczestnik może kontaktować się z administratorem e-mail sklep@denley.pl lub inspektorem ochrony danych e-mail iod@bolf.com.
 • 8.6 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Promocji.

§ 9.

 • 9.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie pisemnej oraz umieszczony na stronie internetowej w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, tj. w formacie html.
 • 9.2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym strony, na której ogłoszono Promocję: urządzenie z dostępem do Internetu.
 • 9.3 Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 • 9.4 Organizator udostępnia Uczestnikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie, na której ogłoszono Promocję.
 • 9.5 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno - reklamowe związane z Promocją mają wyłącznie charakter informacyjny.
 • 9.6 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Promocji.
 • 9.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości dokonania Zakupu.
 • 9.8 Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 9.9 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2070).
pixel