REGULAMIN KONKURSU ,,Sklep SFD x Denley”

REGULAMIN KONKURSU
"Sklep SFD x Denley”

§ 1 DEFINICJE

Pojęcia stosowane w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób:

 • Konkurs – konkurs prowadzony pod nazwą ,,Sklep SFD x Denley
 • na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • Organizator -SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.404.491,00 zł wpłaconym w całości
 • Sponsor -
  1. Bolf Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, NIP: 9291861064, KRS: 0000518284, REGON: 081225888
  2. SFD S.A. z siedzibą w Opolu, przy ul. Głogowskiej 41, 45-315 Opole, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o numerze NIP 7543022222, o numerze REGON 160360680, o kapitale zakładowym w wysokości 4.404.491,00 zł wpłaconym w całości
 • Jury - 2 osobowy zespół wybrany przez Organizatora, pełniący funkcje przewidziane w Regulaminie;
 • Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna spełniająca warunki udziału w Konkursie, która dokonała zgłoszenia do Konkursu poprzez wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonego przez Organizatora dla użytkowników portalu Instagram.
 • Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Instagram pod adresem: www.instagram.com na profilu @sklep.sfd, pod adresem internetowym https://www.instagram.com/sklep.sfd/ oraz udostępniony zostanie na portalu społecznościowym Instagram na profilu @denley.pl https://www.instagram.com/denley.pl/
 • Celem Konkursu jest promocja sklepu SFD oraz marki Denley.
 • Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram w związku z tym, w tym zakresie Serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Uczestników Konkursu.
 • Konkurs nie podlega zgłoszeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U.2016, poz.471.). Organizator oświadcza, że Konkurs ani żaden jego Etap nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ww. ustawie.
 • Konkurs będzie przeprowadzany w okresie: od 05.09.2023 r. do 07.09.2023 r.
 • Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi do dnia 08.09.2023 r.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Uczestnikiem Konkursu może być́ wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność́ do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, która:
  • • zamieszkuje na terytorium RP;
  • • posiada dostęp do Internetu;
  • • posiada utworzone i zarejestrowane publiczne konto użytkownika na portalu Instagram,
  • • zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu, w dowolnej formie w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram na profilu Organizatora konkursu @sklep.sfd (np. poprzez wysłanie treści akceptacji, tj.:
   - Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem ,,Sklep SFD x Denley
   - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora konkursu ,,Sklep SFD x Denley” w celu jego przeprowadzenia i wyłonienia zwycięzców,
  • • Wykonała Zadanie konkursowe, o którym mowa w §4 ust.1, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 • 2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora i Sponsora, w tym osoby pozostające w stosunkach umów cywilnoprawnych tj. zlecenia/dzieło lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem i Sponsorem, a także osoby będące jego najbliższą rodziną, jak i osoby stanowiące Jury i członkowie ich najbliższych rodzin.
 • 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie Zadania Konkursowego w terminie wyznaczonym w § 2 ust. 6 i jego akceptacja przez moderatorów.
 • 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązany jest zapoznáć się̨ z treścią̨ Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się̨ do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak równiėż potwierdza, i ̇ż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Konkursie.

§ 4 ZADANIE KONKURSOWE I ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 • Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać Zadanie konkursowe, polegające na:
  • • dodaniu odpowiedzi na pytanie w komentarzu pod postem konkursowym:
   SFD to połączenie pasji i profesjonalizmu, Denley łączy kreatywne podejście z miłością do mody, a Ty jakie super moce posiadasz?
  • • dodaniu do obserwowanych profili: @sklep.sfd i @denley.pl
  • • udostępnieniu grafiki konkursowej na swoim profilu na Instagramie np. na instastory
  • • zaproszeniu do udziału w konkursie 2 osób w komentarzu poprzez oznaczenie ich profili na Instagramie.
 • Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jedną Odpowiedź konkursową, która musi zostać dodana w czasie trwania konkursu. Profil uczestnika musi być publiczny.
 • Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego Odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do tego materiału, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 • Zgłoszenie do Konkursu nie może:
  • • być antyreklamą ani naruszać dobrego imienia Organizatora, Sponsora;
  • • zawierać linków, zwrotów, zdjęć uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych;
  • • naruszać przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również regulaminu Portalu Instagram, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, dóbr osobistych etc.,
  • • dotyczyć tematyki niezwiązanej z Konkursem,
  • • mieć charakteru komunikatu czy ogłoszenia,
  • • mieć charakteru pornograficznego bądź wyrażać dyskryminację rasową, etniczną, wyznaniową, czy propagować przemoc, etc.,
  • • naruszać zasad uczciwej konkurencji w stosunku do podmiotów konkurencyjnych względem Organizatora, Sponsora.
 • Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.
 • Jury ma prawo dyskwalifikacji odpowiedzi konkursowych nie odpowiadających tematowi zadania konkursowego lub niespełniających innych warunków Konkursu.

§ 5 ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 • Zwycięzców Konkursu wybiera Jury spośród wszystkich Uczestników, którzy wykonają Zadanie konkursowe, określone w § 4 ust.1, w okresie trwania Konkursu oraz spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie.
 • W przypadku stwierdzenia przez Jury, że zgłoszenie do Konkursu nie spełnia któregokolwiek z warunków Regulaminu, nie będzie ono podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
 • Zwycięzcami Konkursu zostanie wybranych 10 uczestników, którzy w ocenie Jury wykonają zadanie konkursowe w sposób najbardziej kreatywny, atrakcyjny i oryginalny. Zwycięzcy nie zostaną wybrani w sposób losowy. Każdy zwycięzca otrzymuje jedną nagrodę.
 • Zawiadomienie o wygranej w Konkursie następuje poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza z informacją o Zwycięzcach, z oznaczeniem ich profilów.
 • Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych odpowiedzi konkursowych. Decyzja Jury w przedmiocie wyboru Zwycięzców Konkursu jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich Uczestników. Opinie Jury o poszczególnych zgłoszeniach do Konkursu nie są udostępniane.

§ 6 NAGRODY

 • Nagrodą w konkursie dla 10 wybranych przez Jury osób jest zestaw 2 bonów na jednorazowe zakupy w sklepie internetowym:
 • Dodatkowo Zwycięzcy otrzymają dodatkową premię pieniężną w wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Jednocześnie zwycięzca oświadcza, iż wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 • Organizator naliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać wszelkie dane niezbędne do wypełnienia przez niego ww. obowiązków Organizatorowi konkursu.

§ 7 ZASADY ODBIORU NAGRÓD

 • Nagroda w postaci Bonu zostanie przesłana do Zwycięzców w drodze wiadomości e-mail na podany przez Zwycięzcę adres mailowy.
 • Zwycięzca jest zobowiązany do skontaktowania się z Organizatorem, w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o wygranej, w celu podania danych osobowych niezbędnych do identyfikacji i do odbioru nagród, w tym do naliczenia i odprowadzenia podatku od nagrody tj.:
  • a. imię i nazwisko
  • b. pseudonim – jeśli używa takiego w serwisie Instagram
  • c. adres zamieszkania
  • d. adres e-mail Uczestnika, numer telefonu,
  • e. data urodzenia – w celu potwierdzenia pełnoletniości.
 • Dane osobowe określone w zdaniu poprzednim należy podać Organizatorowi, w wiadomości prywatnej na portalu Instagram na profilu Organizatora @sklep.sfd lub wysłać na adres e-mail: konkursy@sfd.pl.
 • Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
 • W przypadku:
  • a. niepodania danych do wysyłki nagrody w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu,
  • b. podania danych do wysyłki uniemożliwiających dostarczenie nagrody,
  • c. rezygnacji z nagrody,
  • d. lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny,
 • Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Jury.
 • Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny ani prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią. Nie jest możliwa także rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§ 8 REKLAMACJE

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie listem poleconym skierowanym na adres Organizatora.
 • Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie trwania Konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, wskazanie przyczyny reklamacji, oczekiwany sposób jej rozpatrzenia, nazwę konkursu oraz profil i serwis na jakim się on odbywa lub odbywał oraz własnoręczny podpis.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przy czym reklamacje niespełniające wymagań określonych w ust. 1-3 nie będą rozpatrywane.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (obowiązujące od 25 maja 2018 r.).
 • Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 • Uczestnik Konkursu podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z Konkursem, na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie, w tym wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w wyżej wymienionym celu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dalsze branie udziału w Konkursie. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania będzie skutkowało wykluczeniem z Konkursu.
 • Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z organizacją, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, numer telefonu, adres do wysyłki nagrody, a także w razie procedury reklamacyjnej – numer konta bankowego do zwrotu oraz adres zamieszkania Uczestnika. Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej, obejmuje także publikację imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 • W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa powyżej, Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 • Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za koszty i wydatki Uczestników związane z Konkursem.
 • W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury lub moderatorzy) mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, iż:
  • • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SFD S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Głogowskiej 41 (45-315 Opole).
  • • Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pana Gabriela Kolasa. Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: rodo@sfd.pl
  • • Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia i nagrodzenia zwycięzców oraz w przypadku przyznania nagrody publikacji imion i nazwisk zwycięzcy Konkursu w mediach społecznościowych na portalach/kontach należących do Organizatora konkursu na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO, a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, jak i w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu obrony przed roszczeniami.
  • • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane firmie hostingowej, dostawcom systemów marketingowych, systemów do analizy skuteczności kampanii marketingowej, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej S.A.
  • • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane Google LLC., które przetwarza dane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Transfer danych został zabezpieczony przez administratora za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z RODO.
  • • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz nagrodzenia zwycięzców, a także przez okres definiowany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa m.in. w ustawie o rachunkowości, przepisy podatkowe oraz dotyczące reklamacji i dochodzenia roszczeń, lub do czasu wycofania zgody.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  • • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  • • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
pixel