Regulamin - Zrób zakupy za 200 zł i odbierz perfumy za 1 zł

REGULAMIN PROMOCJI
„Zrób zakupy za 200 zł i odbierz perfumy za 1 zł”

§ 1.

Definicje

 • Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1.1 Organizator– Bolf Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529285, NIP: 9291861928, REGON: 360003583, adres e-mail: sklep@denley.pl, nr telefonu 668 960 042
 • 1.2 Promocja akcja promocyjna pod nazwą „Zrób zakupy za 200 zł i odbierz perfumy za 1 zł” prowadzona na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 • 1.3 Regulamin – niniejszy regulamin Promocji;
 • 1.4 Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.denley.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • 1.5 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Organizatorem złożone za pośrednictwem Sklepu, określające zwłaszcza rodzaj i liczbę Towarów,
 • 1.6 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w ramach Sklepu;
 • 1.7 Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • 1.8 Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie;
 • 1.9 Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest Klientem i Konsumentem oraz spełnia warunki Regulaminu;
 • 1.10 Produkt promocyjny – wybrane losowo przez komisję powołaną przez Organizatora perfumy o wartości 49,99 złotych brutto prezentowane jako Towar w Sklepie, który Uczestnik ma prawo nabyć za promocyjną cenę 1 zł brutto po spełnieniu warunków Promocji.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 • 2.1 Regulamin określa zasady i warunki Promocji, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników.
 • 2.2 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 05.05.2023 r. godzina 0.00 do dnia 07.05.2023 r, godzina 23:59.
 • 2.3 Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się Uczestnika z Regulaminem, co Uczestnik potwierdza poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki przy dokonywaniu zakupu w Sklepie.
 • 2.4 W Promocji nie mogą uczestniczyć Organizator, pracownicy, współpracownicy Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 • 2.5 Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 3.

Warunki i zasady Promocji

 • 3.1 Promocja polega na przyznaniu prawa do nabycia Produktu promocyjnego za cenę 1 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100) każdemu Uczestnikowi, który dokona w czasie trwania Promocji w ramach jednorazowego Zamówienia zakupu w Sklepie Towaru za łączną cenę minimum 200,00 złotych brutto.
 • 3.2 Koszty dostawy i zapakowania na prezent nie wliczają się w limit kwoty określonej w ust. 1 powyżej.
 • 3.3 W ramach jednego Zamówienia za łączną cenę co najmniej 200,00 złotych brutto Uczestnik ma prawo kupić wyłącznie jeden Produkt promocyjny, nawet w przypadku dokonania przez Uczestnika w niniejszym Zamówieniu zakupu Towarów za łączną cenę stanowiącą wielokrotność kwoty 200,00 złotych brutto.
 • 3.4 Uczestnik otrzyma Produkt promocyjny wraz z Zamówieniem w terminie wynikającym z regulaminu Sklepu.
 • 3.5 Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie trwania Promocji.
 • 3.6 Uczestnikowi, który dokonał zakupu w ramach Promocji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach przewidzianych w regulaminie Sklepu oraz przepisach prawa.
 • 3.7 W sytuacji gdy na skutek odstąpienia od umowy łączna kwota Zamówienia Uczestnika będzie niższa niż 200,00 złotych brutto, Uczestnik zobowiązany jest do odstąpienia od umowy również w zakresie nabycia Produktu promocyjnego oraz do dokonania jego zwrotu w stanie niezmienionym wraz z pozostałymi Towarami objętymi odstąpieniem.
 • 3.8 Postanowienie wskazane w § 3 ust. 7 Regulaminu nie ogranicza praw Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • 3.9 Uczestnik nie może domagać się, aby Produkt promocyjny miał szczególne właściwości, w tym nie ma wpływu na wybór zapachu perfum, ponieważ wybierane są one losowo przez komisję powołaną przez Organizatora.
 • 3.10 Promocja nie łączy się z innymi promocjami lub działaniami marketingowymi Organizatora.
 • 3.11 Produkt promocyjny nie podlega wymianie, w szczególności na inną rzecz, usługę ani też równowartość pieniężną, a nadto nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w Regulaminie.
 • 3.12 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu lub niespełniających wymogów określonych w Regulaminie.

§ 4.

Reklamacje

 • 4.1 Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące Promocji: za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@denley.pl lub pisemnie listem na adres: BOLF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 4.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mail, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 4.3 Reklamacje będą rozpatrywane, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • 4.4 O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji lub pisemnie na adres zamieszkania podany przez Uczestnika, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 5.

Dane osobowe

 • 5.1 Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 • 5.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • 5.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Promocji oraz sprzedażą Produktów promocyjnych. Dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz nie będą wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 • 5.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto, Uczestnik w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 5.5 W celu realizacji powyższych praw Uczestnik może kontaktować się z administratorem e-mail social@denley.pl lub inspektorem ochrony danych e-mail iod@bolf.com.
 • 5.6 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Promocji.
 • 5.7 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie poprzez odhaczenie odpowiedniej rubryki przy składaniu Zamówienia.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 • 6.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w formie pisemnej w siedzibie Organizatora w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 32 oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem https://www.denley.pl/. Elektroniczna wersja Regulaminu udostępniona jest w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, tj. w formacie html.
 • 6.2 Promocja nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 • 6.3 Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 6.4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym strony Sklepu, na której dostępna jest Promocja odpowiadają warunkom określonym w regulaminie Sklepu, tj.: spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik następujących minimalnych wymagań technicznych: a) przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768, c) Java Script; dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 6.5 Organizator udostępnia Uczestnikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie Sklepu.
 • 6.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o wcześniejszym zakończeniu Promocji Organizator opublikuje na stronie Sklepu na 2 dni przed planowanym terminem jej zakończenia.
 • 6.7 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika na podstawie niniejszego Regulamin. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu.
 • 6.8 W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazałyby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo też zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji lub orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny albo wykładnia przepisów prawa, uniemożliwiając wykonanie niektórych postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy, zaś Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów, ustanowi postanowienie zastępcze, nadające się do wykonania, o skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych jego postanowień.
 • 6.9 Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno - reklamowe związane z Promocją mają wyłącznie charakter informacyjny. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu oraz przepisy prawa polskiego.
pixel