Regulamin sprzedaży hurtowej produktów prezentowanych w sklepie internetowym Denley.pl

Regulamin sprzedaży hurtowej produktów prezentowanych w sklepie internetowym Denley.pl

I. Definicje

 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1.1 Regulamin – niniejszy Regulamin.
 • 1.2 Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.denley.pl, na którym prezentowane są towary które Hurtownik może uwzględnić w swoim zamówieniu.
 • 1.3 Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 • 1.4 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 • 1.5 Hurtownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonująca Zamówienia towaru, w celu jego dalszej odsprzedaży po dokonaniu zakupu, która formalnie uzyskała taki status.
 • 1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bolf Sp. z o.o. a Hurtownikiem.
 • 1.7 Zamówienie – oświadczenie woli Hurtownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 • 1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towaru Hurtownikowi przez „BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Kożuchowska 32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529285, NIP PL9291861928 REGON 360003583, adres mail: sklep@denley.pl, zwanej dalej Sprzedającym.
 • 2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3 Dokonanie zamówienia towaru jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Hurtownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
  • b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768;
  • c. Java Script.
 • 2.4 W celu dokonania zamówienia Hurtownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 2.5 Hurtownik może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej www.denley.pl/regulaminhurtowy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.6 Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 2.7 Sprzedający jest właścicielem wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w tym zdjęć produktowych, grafik, logotypów, opisów produktów umieszczonych w Sklepie oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Sprzedający posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego w jakikolwiek sposób, w tym kopiowanie, przerabianie, udostępnianie, publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w tym zdjęć produktowych, grafik, logotypów, opisów produktów umieszczonych w Sklepie, zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych Sprzedającego jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Sprzedający nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez jego wiedzy i pisemnej zgody pod rygorem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej oraz odszkodowawczych.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia.

 • 3.1 Zawrzeć umowę sprzedaży towaru, celem jego dalszej odsprzedaży może wyłącznie Hurtownik.
 • 3.2 Aby zamówić towar jako Hurtownik należy złożyć zamówienie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej link lub przesłać maila rejestracyjnego na adres hurt@denley.pl wskazując w nim następujące informacje: pełną nazwę firmy Hurtownika, imię nazwisko osoby do kontaktu, adres dostawy, NIP, telefon/mail kontaktowy, towary, które Hurtownik chce zamówić, ich ilość oraz składając w nim oświadczenia, o których mowa w ust. 4.
 • 3.3 Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędna jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja oraz złożenie oświadczenia w zakresie zobowiązania się Hurtownika do niewykorzystywania bez zgody Sprzedającego w jakikolwiek sposób, w tym kopiowania, przerabiania, udostępniania, publikowania oraz wykorzystywania w celach sprzedażowych wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w tym zdjęć produktowych, grafik, logotypów, opisów produktów umieszczonych w Sklepie, zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych Sprzedającego pod rygorem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej oraz odszkodowawczych.
 • 3.4 Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja regulaminu oraz złożenie oświadczenia, o których mowa w ust. 3 Regulaminu odbywa się w formularzu rejestracyjnym poprzez odhaczenie właściwych rubryk, w mailu rejestracyjnym poprzez złożenie następujących oświadczeń:
  • 1) oświadczam, że potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem i go akceptuję;
  • 2) oświadczam, że zobowiązuję się do niewykorzystywania bez zgody Sprzedającego w jakikolwiek sposób, w tym kopiowania, przerabiania, udostępniania, publikowania oraz wykorzystywania w celach sprzedażowych wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w tym zdjęć produktowych, grafik, logotypów, opisów produktów umieszczonych w Sklepie, zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych Sprzedającego pod rygorem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
 • 3.5 Po skutecznym złożeniu zamówienia Sprzedający weryfikuje dostępność zamówionych towarów oraz przesyła Hurtownikowi maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia z podaniem następujących danych:
  • 1) dostępności zamawianych towarów na dzień zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostępność zamawianych towarów może ulec zmianie do upływu dnia dokonania płatności, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 4 albo do dnia zapłaty zaliczki, o której mowa w Rozdziale VII ust. 3, w sposób określony w Rozdziale VII ust. 4;
  • 2) przedmiotu zamówienia;
  • 3) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy;
  • 4) wysokości ewentualnie udzielonego rabatu;
  • 5) wybranej metody płatności;
  • 6) adresu dostawy;
  • 7) wybranego sposobu dostawy,
  • 8) czasu dostawy;
  • 9) konieczności ostatecznego potwierdzenia zamówienia.
 • 3.6 Po otrzymaniu przez Hurtownika od Sprzedającego maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, celem ostatecznego potwierdzenia zamówienia, Hurtownik jest zobowiązany przesłać maila na adres hurt@denley.pl potwierdzającego zamówienie, w którym zobowiązuje się do zapłaty.
 • 3.7 Po ostatecznym potwierdzeniu zamówienia Hurtownik otrzyma od Sprzedającego maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • 3.8 Pytania dot. zamówień mogą być kierowane na adres mail hurt@denley.pl lub tel: 688880333 kom:  737 736 737 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
 • 3.9 Wysłanie przez Hurtownika maila potwierdzającego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 3.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 • 3.11 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Hurtownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Hurtownikowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki, faktury VAT.
 • 3.12 Sprzedający może pozbawić Hurtownika prawa do zamawiania Towaru, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Hurtownika Regulaminu, a w szczególności gdy Hurtownik:
  • 1) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  • 2) naruszył zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale III ust. 4 pkt 2 Regulaminu;
  • 3) dopuścił się innego zachowania, które zostanie uznane przez Sprzedającego za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 • 3.13 Hurtownik, który została pozbawiony prawa zamawiania Towaru nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 • 3.14 Hurtownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • 1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  • 2) dokonywania zamówień w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • 3) niepodejmowania działań jakich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w trakcie składania zamówienia niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • 4) składanie zamówienia w sposób nieuciążliwy dla innych Hurtowników i Sprzedającego;
  • 5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • 6) niewykorzystywania bez zgody Sprzedającego w jakikolwiek sposób, w tym kopiowania, przerabiania, udostępniania, publikowania oraz wykorzystywania w celach sprzedażowych wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu, w tym zdjęć produktowych, grafik, logotypów, opisów produktów umieszczonych w Sklepie, zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych Sprzedającego pod rygorem roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej oraz odszkodowawczych.
  • 7) dokonywanie zamówień w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Dane osobowe.

 • 5.1 Administratorem bazy danych Hurtowników jest Sprzedający.
 • 5.2 Zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym lub mailu rejestracyjnym danych osobowych, w celu realizacji umowy sprzedaży oraz powierzania ich do przetwarzania innym podmiotom, z którymi administrator danych zawarł umowę, w celu dostarczenia zamówionych towarów w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
 • 5.3 Dane osobowe Hurtowników są zabezpieczone zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1030 z późn zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 • 5.4 W przypadku danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) każdy Hurtownik ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji oraz ich poprawiania poprzez stronę internetową link, mailowo albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Hurtownika. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie www.denley.pl. Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.
 • 5.5 Hurtownik podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenia pola [ ] „Chcę otrzymywać e-mail newsletter” lub/i „Chcę otrzymywać SMS newsletter” na przesłanie mu informacji handlowych drogą elektroniczną, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego, w celu realizacji marketingu bezpośredniego własnych produktów. Zgoda, o której mowa może być odwołana w dowolnym momencie.

V. Nabycie towaru w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terenie UE dla podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • 5.1 Czynność/transakcja jest uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  • 1) towar zostanie wywieziony z terytorium kraju, rozumianego jako terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz następuje w celu wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy VAT na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski;
  • 2) w przypadku zamówienia z dostawą na terenie Polski, Hurtownik prześle na maila Sprzedającego hurt@denley.pl stosowne oświadczenie o wywozie towarów poza granicę kraju, wraz z wyszczególnieniem sposobu wywozu takich jak dane pojazdu, którym towary zostaną wywiezione;
  • 3) transakcja została wykonana na rzecz kontrahenta, który jest podatnikiem VAT zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE;
 • 5.2 Kontrahentem wewnątrzwspólnotowych transakcji jest podatnik VAT zidentyfikowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE) lub jest osobą prawną lub fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium UE (tj. posiada ważny numer VAT UE);
 • 5.3 W celu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru należy zaznaczyć w danych zamawiającego "Firma", wybrać docelowy kraj dostawy oraz zaznaczyć opcje "Jestem płatnikiem VAT EU. Zamawiam bez VAT i zobowiązuję się go rozliczyć na terenie swojego kraju". Po pozytywnej weryfikacji danych kontrahenta w tym numeru VAT UE zostanie wystawiona zgodnie z przepisami faktura ze stawką 0 VAT.

VI. Dostawa

 • 6.1 Dostawa Towarów odbywa się do krajów wymienionych na stronie link pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
 • 6.2 Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, na terenie innych krajów Unii Europejskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub PPL, poza granicami Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 • 6.3 Czas i koszty dostawy towaru uzależnione są od wybranej przez Hurtownika formy dostawy towaru i określone regulaminem operatora wybranego przez Hurtownika, spośród operatorów udostępnionych przez Sprzedającego.

VII. Ceny i metody płatności

 • 7.1 Ceny Towarów podane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy, o których Hurtownik jest informowany przez Sprzedającego w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale III ust. 5 pkt 3 Regulaminu.
 • 7.2 Hurtownik ma możliwość uiszczenia ceny w walutach: PLN, EUR.
  • 1) przelewem na numer rachunku bankowego: 53 1140 1850 0000 2925 9200 1005;
  • 2) płatnością w systemie PayU, Paypal;
  • 3) płatnością w systemie Santander;
  • 4) poprzez zapłatę kartą płatniczą Visa, Mastercard. Karta kredytowa zostaje obciążona następnego dnia po złożeniu zamówienia.
 • 7.3 Zamówienia z opcją płatności za pobraniem (gotówką przy odbiorze) przekraczające kwotę 1000 zł będą realizowane tylko po uiszczeniu przez Hurtownika 10 % zaliczki.
 • 7.4 Dniem dokonania płatności jest dzień wpływu ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy i ewentualnie innych kosztów na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, na rachunek PayU, Paypal, Santander, albo dzień obciążenia karty płatniczej, o której mowa w ust. 2 pkt 4.
 • 7.5 W przypadku, gdy do upływu dnia dokonania płatności, o którym mowa w ust. 4 albo do dnia zapłaty zaliczki, o której mowa w ust. 3, w sposób określony w ust. 4 dostępność zamawianych towarów ulegnie zmianie Sprzedający informuje o tym Hurtownika drogą mailową wskazując dostępność zamawianych towarów, jednostkową i łączną cenę zamawianych produktów oraz kosztów dostawy.
 • 7.6 W przypadku, o którym mowa w ust. 5, gdy Hurtownik dokonał zapłaty całej ceny za towar, Sprzedający zwraca Hurtownikowi nadwyżkę zapłaconej ceny towarów stanowiącą różnicę pomiędzy zapłaconą ceną za towary zamawiane a ceną za towary ostatecznie dostępne, w terminie do 14 dni od dokonania przez Hurtownika płatności zgodnie z ust. 4.

VIII. Wyłączenie rękojmi, gwarancja.

 • 8.1 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Hurtownika zostaje wyłączona.
 • 8.2 Sprzedający nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Hurtownik może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

 • 9.1 Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnej możliwości składania zamówień, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Hurtowników.
 • 9.2 Hurtownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących możliwości złożenia zamówienia.
 • 9.3 Nieprawidłowości dotyczące możliwości złożenia zamówienia Hurtownik może zgłaszać pisemnie na adres: Bolf Sp. z o.o., Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, mailowo pod adres: hurt@denley.pl.
 • 9.4 W reklamacji Hurtownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości dotyczącej możliwości złożenia zamówienia.
 • 9.5 Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 • 10.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Hurtownikiem, zostaje poddane sądom właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. /li>
 • 10.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
pixel