Karty podarunkowe - regulamin

REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA
Z KART PODARUNKOWYCH Denley.pl - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

§ 1.

 • Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 • 1) wystawca karty podarunkowej (określany dalej jako: Wystawca) – "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą w Zielonej Górze wpisana pod numerem: 0000529285 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 9291861928, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2) Karta podarunkowa (określana dalej jako: Karta) – generowana przez Wystawcę forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać kodu liczbowo-literowego (zapisana w formie cyfrowej lub odzwierciedlona fizycznie w formie karty), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie podarunkowej na towary, o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty, z zastrzeżeniem, iż Karta nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności karta podarunkowa nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług, a tym samym Wystawca wydaje Klientowi jedynie dokument wydania Karty albo notę obciążeniową; Karty nie można wykorzystywać w innym sklepie Wystawcy niż jest to wskazane na Karcie;
 • 3) Klient – osoba pozyskująca Kartę od Wystawcy;
 • 4) Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty;
 • 5) wartość do wykorzystania – przypisana karcie kwota, według wyboru Klienta, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w odpowiednim sklepie Wystawcy; wartości Kart do wykorzystania w sklepie Denley.pl wynoszą: 100,00 złotych, 200,00 złotych lub 300,00 złotych;
 • 6) sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://www.denley.pl/, umożliwiający wykorzystanie Karty;
 • 7) regulamin sklepu – regulamin sklepu internetowego Danley.pl dostępny pod adresem;
 • 8) konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej czynności wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • 9) transakcja – dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary, przy czym każda Karta w okresie jej ważności może być wykorzystana przez Użytkownika wielokrotnie aż do wyczerpania wartości danej Karty; po dokonaniu transakcji wyczerpującej wartość danej Karty prawa wynikające z Karty wygasają i jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.

§ 2.

 • 1. Karty mają formę liczbowo – literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem wartości do wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty.
 • 2. Karta służy wyłącznie do realizacji transakcji.
 • 3. Karta ma okres ważności, tj. wartość zgromadzona na Karcie podlega wymianie na towary wyłącznie w okresie wskazanym na Karcie. Okres ważności Karty wynosi 12 miesięcy od dnia jej nabycia przez Klienta. Po upływie okresu ważności Karta wygasa, a jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.
 • 4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy kreowaniu / generowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty w celu jej zablokowania. Blokada Karty następuje niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.
 • 5. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu Karty w terminie 14 dni od dnia doręczenia Karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu Karty nie przysługuje w sytuacji skorzystania z wartości do wykorzystania zgromadzonych na Karcie. W zakresie odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio treść pkt. VIII regulaminu sklepu, ze zmianami wynikającymi z niniejszego regulaminu. W szczególności oświadczenie od odstąpieniu może zostać złożone w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres Wystawcy: sklep@denley.pl i nie wymaga dokonania fizycznego zwrotu Karty przez Klienta. W takim wypadku dezaktywacja Karty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu otrzymania przez Wystawcę wiadomości o odstąpieniu przez Klienta od umowy zakupu Karty.
 • 6. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji Karty Użytkownik z niej nie skorzysta. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem e-maila Klienta o odstąpieniu od umowy zakupu Karty, a jej dezaktywacją, Użytkownik skorzystał z Karty, Wystawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę.

§ 3.

 • 1. Warunkiem przesłania Karty Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą wartości do wykorzystania.
 • 2. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty, czy zbyt małej wartości do wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w sklepie.
 • 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę Karty, do którego doszło po doręczeniu Karty Użytkownikowi. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

§ 4.

 • 1. Kartę może zrealizować jedynie Użytkownik posiadający konto w sklepie i do niego zalogowany.
 • 2. Karta może być zakupiona przez Klienta za pomocą udostępnionej przez Wystawcę aplikacji na stronie www.denley.pl.
 • 3. W celu zakupu Karty Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą wskazaną w aplikacji. Karta występuje w wersji fizycznej – plastikowej oraz w wersji cyfrowej. Karty w wersji fizycznej doręczane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4. Za pomocą aplikacji Klient uprawniony jest do ustalenia następujących parametrów Karty cyfrowej: nominał Karty (wartość do wykorzystania), dane Użytkownika (adres e-mail), data dostarczenia, zindywidualizowana wiadomość tekstową dla Użytkownika.

§ 5.

 • 1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania.
 • 2. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
 • 3. Wystawca, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się Kartą na wniosek odpowiednio Klienta lub Użytkownika.
 • 4. Użytkownik realizuje Kartę poprzez wpisanie w trakcie finalizowania zakupu w sklepie unikalnego kodu Karty w miejscu jednoznacznie oznaczonym do wykorzystania Kart: „Miejsce do wpisania kodu” oraz unikalnego kodu PIN. Wartość koszyka zostanie obniżona o wartość do wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na Karcie. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega fiskalizacji.
 • 5. Trzykrotne błędne podanie numeru PIN powoduje zablokowanie Karty. Kartę odblokować można dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta Denley.pl: 68 888 03 33. Karta jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia wartości do wykorzystania w sklepie.
 • 6. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny w sposób wskazany w regulaminie sklepu.
 • 7. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty wartości do wykorzystania, to wówczas pozostała na Karcie kwota może zostać wykorzystana, w okresie ważności Karty, przy kolejnych transakcjach. Nie ma możliwości wypłaty niewykorzystanej części wartości Karty w gotówce.
 • 8. Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę w jednym zamówieniu. Kart nie można łączyć.
 • 9. Korzystanie z Karty może być łączone z posiadanymi przez Użytkownika kodami rabatowymi.

§ 6.

 • 1. Karta może być wielokrotnie użyta w jej okresie ważności, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu, do chwili dokonania transakcji wyczerpujących wartość Karty lub do czasu jej zablokowania na wniosek Klienta lub Użytkownika.
 • 2. W przypadku utraty Karty możliwa jest jej blokada przez Wystawcę na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem: 68 888 03 33 lub wiadomości e-mail przesłanej na adres: sklep@denley.pl. Wystawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez Użytkownika Karty przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty jest podanie przez Użytkownika przypisanego Karcie numeru kodu.
 • 3. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Karty w następujących przypadkach:
  • a. upływu terminu ważności Karty lub jej wygaśnięcia;
  • b. braku na Karcie wartości do wykorzystania;
  • c. wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających realizację Karty, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wystawcy.
 • 4. Realizacja Karty przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
 • 5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie. Użytkownik, który zwrócił towar otrzyma zwrot środków na cyfrową kartę podarunkową wystawioną w formie PDF o wartości zwracanego towaru.

§ 7.

 • 1. Klient lub Użytkownik, na którego Klient przeniósł prawa z tytułu zakupu Karty, ma prawo do zgłoszenia Wystawcy reklamacji z uwagi na brak zgodności nabytej Karty z umową, w szczególności w przypadku nieodpowiedniej wartości Karty, jej nieczytelności lub nieprawidłowości w jej pracy stwierdzonych w trakcie realizacji transakcji przy użyciu Karty. Reklamacja zgłaszana jest pisemnie na adres Wystawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: sklep@denley.pl.
 • 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszającego, numer Karty, której zgłoszenie dotyczy, opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz żądanie związane ze składaną reklamacją. Do reklamacji należy załączyć dokumenty potwierdzające istnienie i zasadność żądania.
 • 3. Reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wystawcę stosownie do formy ich zgłoszenia, tj. pisemnie lub elektronicznie, w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 8.

 • 1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest Wystawca. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. w celu realizacji umowy sprzedaży, w celu wykonania przez Wystawcę ciążących na nim obowiązków prawnych oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wystawcy, tj. zabezpieczenie ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy. Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz z chwilą jej ustania, do czasu przedawnienia roszczeń cywilnych zgodnie z terminami określonymi w przepisach prawa oraz do czasu upływu terminów z zakresu prawa podatkowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa, lub innym pomiotom w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że podmioty te muszą zapewniać odpowiednie gwarancje ochrony powierzonych danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą wykorzystywane w celu profilowania. Klienci i Użytkownicy mają prawo żądania od Wystawcy dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a ponadto maja prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 9.

 • 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 • 2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
 • 3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem oraz w siedzibie Wystawcy w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 32. Wystawca ma obowiązek przekazania Klientowi / Użytkownikowi niniejszy regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.
 • 4. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym regulaminie albo odwołania programu bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem https://www.denley.pl/ oraz w siedzibie Wystawcy w Zielonej Górze przy ul. Kożuchowskiej 32. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów, którzy nabyli Kartę przed zmianą regulaminu.
pixel