Regulamin Konkursu „Walentynkowy Look”

Regulamin Konkursu „Walentynkowy Look”

§ 1.

 • 1.1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „WALENTYNKOWY LOOK”, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 • 1.2 Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 poz. 471) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 • 1.3 Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany w ramach portalu społecznościowego Facebook.com, nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Organizatora. Dane przekazywane w ramach Konkursu są przekazywane Organizatorowi i będą wykorzystywane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 2.

 • Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
 • 2.1 Organizator – "BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zielonej Górze wpisana pod numerem: 0000529285 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – Wydział VIII Gospodarczy KRS, NIP: 9291861928, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra;
 • 2.2 Konkurs – Konkurs „WALENTYNKOWY LOOK” prowadzony na zasadach wskazanych w Regulaminie;
 • 2.3 Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu;
 • 2.4 Uczestnik/Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna spełniająca wymagania określone w Regulaminie, uczestnicząca w Konkursie;
 • 2.5 Praca Konkursowa – stylizacja walentynkowa stworzona z produktów z kolekcji Denley;
 • 2.6 Zgłoszenie - umieszczenie linków do produktów z kolekcji Denley tworzących stylizację walentynkową pod postem konkursowym na profilu Facebook marki Denley w terminie wskazanym w Regulaminie.

§ 3.

 • 3.1 Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu.
 • 3.2 Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 08.01.2017 r. do 14.02.2017 r.
 • 3.3 Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.02.2017 r.
 • 3.4 Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

 • Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez:
 • 4.1 Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie jego postanowienia i zasady w nim opisane.
 • 4.2 W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób (tj. małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
 • 4.3 W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili rozpoczęcia konkursu ukończyły 18 lat.

§ 5.

 • Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wybór produktów z kolekcji Denley ze strony internetowej www.denley.pl oraz umieszczenie linków do produktów z kolekcji Denley tworzących stylizację walentynkową pod postem konkursowym na profilu Facebook marki Denley w terminie od 08.02.2017 do 14.02.2017 do godziny 23:59.

§ 6.

 • 6.1 Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
 • 6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia Regulaminu, niespełniających wymogów określonych w Regulaminie lub których Zgłoszenia nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie.
 • 6.3 Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagród, jeżeli Prace Konkursowe nie będą spełniały jego oczekiwań oraz zakończenia Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

§ 7.

 • 7.1 Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
 • 7.2 Prace Konkursowe będą oceniane przez Komisję.
 • 7.3 Oceniając Prace Konkursowe Komisja będzie się kierowała kryteriami kreatywności, ogólnymi warunkami estetycznymi pracy oraz zgodnością pracy z marką Denley.
 • 7.4 Komisja zachowuje pełną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia Konkursu. Rozstrzygnięcie Konkursu z natury rzeczy będzie oparte na subiektywnych ocenach członków Komisji.

§ 8.

 • 8.1 Spośród Prac Konkursowych spełniających warunki Regulaminu, Komisja wybierze 2 (dwie) Prace Konkursowe, które zostaną wyróżnione nagrodami.
 • 8.2 Nagrodą w Konkursie dla każdego z dwóch Uczestników, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez Komisję jest bon na zakupy w sklepie internetowym Denley dostępnym pod adresem www.denley.pl o wartości 100 PLN, z rocznym terminem ważności, zwany dalej Nagrodą.
 • 8.3 Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.
 • 8.4 Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną.
 • 8.5 Wyniki Konkursu, w postaci wskazania dwóch wybranych przez Komisję, Prac Konkursowych zostaną ogłoszone w terminie do dnia 15.02.2017 r. na profilu marki Denley na portalu Facebook: www.facebook.com/denleypl/
 • 8.6 Wyrożnieni Nagrodami zostaną powiadomieni poprzez portal Facebook, na którym zostały zamieszczone Prace Konkursowe.
 • 8.7 Na profilu marki Denley na portalu Facebook: www.facebook.com/denleypl/ w terminie ogłoszenia wyników Konkursu zostanie wskazany adres mail: social@denley.pl, oraz informacja, że wyróżnieni w Konkursie są zobowiązani w ciągu 48 godzin liczonych od dnia ogłoszenia wyników na profilu marki Denley na portalu Facebook: www.facebook.com/denleypl/ skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości mail o treści potwierdzającej swój udział w konkursie na wskazany adres mail, celem dopełnienia formalności związanych z uczestnictwem w konkursie oraz otrzymaniem nagrody.
 • 8.8 W przypadku nieotrzymania od wyróżnionego w Konkursie wiadomości e-mail w terminie, o którym mowa w ust. 7, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 8.9 W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Uczestnikiem, Komisja może zadecydować o przyznaniu Nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 8.10 Podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody. W takim wypadku Komisja może zadecydować o przyznaniu nagrody innemu Uczestnikowi.
 • 8.11 W przypadkach, o których mowa w ust. 8 - 10 Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania danej Nagrody.
 • 8.12 Wyróżniony Nagrodą zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia i odesłania wszystkich dokumentów przesłanych mu przez Organizatora związanych z udziałem w Konkursie, dokonania czynności niezbędnych do odbioru Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 • 8.13 Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika na adres przez niego uprzednio podany.
 • 8.14 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody wyróżnionemu Nagrodą z przyczyn od niego niezależnych.
 • 8.15 Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania wyników Konkursu.

§ 9.

 • 9.1 Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, jest jednoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczeń zawartych w Regulaminie i akceptacją treści Regulaminu.
 • 9.2 Przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe do zamieszczonej przez niego Pracy Konkursowej co do całości oraz do jego poszczególnych elementów, a Praca Konkursowa jest przejawem jego oryginalnej twórczości o indywidualnym charakterze i nie narusza praw osób trzecich.
 • 9.3 Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, ma świadomość, że Praca Konkursowa zostanie umieszczona na profilu marki Denley na portalu Facebook oraz Instagram i wyraża na to zgodę.
 • 9.4 Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowej podmiotów trzecich.
 • 9.5 Organizator, w zamian za przyznane Uczestnikowi prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika nieodpłatnie prawo do korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 9.6 Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) zastrzega, że z chwilą wydania Nagród Wyróżnionym w Konkursie, nabywa autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonych Prac Konkursowych, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 9.7 Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Uczestnik Konkursu, na żądanie Organizatora, podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do zgłoszonych prac.
 • 9.8 Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 • 9.9 Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w sytuacji, gdy oświadczenia zawarte w niniejszym paragrafie okażą się nieprawdziwe, a także za wszelkie szkody poniesione przez Organizatora w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia Organizatorowi licencji lub praw autorskich na korzystanie z Pracy Konkursowej. Jeżeli po udzieleniu Organizatorowi licencji lub praw autorskich na korzystanie z Pracy Konkursowej ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto — na żądanie Organizatora — złożyć publicznie oświadczenie stosownej treści.
 • 9.10 Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jako autor Pracy Konkursowej nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.
 • 9.11 Organizator jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian do Pracy Konkursowej i korzystania na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym Regulaminie z dokonanych przez siebie wszelkich zmian Pracy Konkursowej.

§ 10.

 • 10.1 Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu przez adres e-mail: social@denley.pl w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu.
 • 10.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 10.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję, w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 • 10.4 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji.
 • 10.5 O rozstrzygnięciu złożonej reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres mailowy podany w reklamacji.

§ 11.

 • 11.1 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 11.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • 11.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem Nagród w Konkursie.
 • 11.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany kontaktując się z administratorem mailowo pod adresem: social@denley.pl, telefonicznie, po dokonaniu procedury weryfikacyjnej uczestnika Konkursu, pod numerem telefonu: 668 960 042 oraz listownie na adres: Bolf Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 • 11.5 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 • 11.6 Przystępując do konkursu, zgodnie z treścią § 5 Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie oraz publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania) na stronach internetowych Organizatora oraz na stronach serwisów społecznościowych w przypadku przyznania Uczestnikowi jednej z Nagród.

§ 12.

 • 12.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora w formie pisemnej oraz umieszczony na stronie internetowej www.denley.pl  w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik, tj. w formacie html.
 • 12.2 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym strony, na której ogłoszono Konkurs: urządzenie z dostępem do Internetu.
 • 12.3 Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym.
 • 12.4 Organizator udostępnia Uczestnikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie, na której ogłoszono Konkurs.
 • 12.5 Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Ogłoszenia, komunikaty i materiały promocyjno - reklamowe związane z Konkursem mają wyłącznie charakter informacyjny.
 • 12.6 Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia Konkursu.
 • 12.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem Uczestnika do Internetu lub brak możliwości umieszczenia przez Uczestnika Prac Konkursowych w terminie, zgodnie z postanowieniami powyżej. Przedłużenie z tego powodu terminu zamieszczania Prac Konkursowych przez Uczestników jest wykluczone.
 • 12.8 Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Prace Konkursowe niezgodne z Regulaminem, zawierające propagandę polityczną lub religijną, treści wulgarne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe dla osób trzecich lub ich poglądów, zawierające przemoc lub inne elementy niezgodne z prawem lub które mogą mieć negatywny wpływ na renomę lub odbiór marki Denley.
 • 12.9 Organizator przestrzega przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 12.10 Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.).
pixel