Regulamin Konkursu “Show us your Summer Style”

Regulamin Konkursu “Show us your Summer Style”

 

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 

1.

Niniejszy konkurs „Show us your Summer Style” zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez sklep internetowy Denley.pl prowadzony przez BOLF Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą
w Zielonej Górze, adres: ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra,
NIP: PL9291861928, REGON: 360003583, Numer KRS: 0000529285, określaną dalej jako : Organizator.

 

2.

Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

3.

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która wygra nagrodę w postaci vouchera o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w Denley.pl.

 

4.

Z Konkursu wykluczeni są pracownicy BOLF Sp. z o. o. Sp. k., a także członkowie rodzin tych osób.

 

5.

Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem akcji ogłoszonej na fan page na Facebooku Denley.pl - znajdującym się pod adresem internetowym https://www.facebook.com/denleypl

 

6.

Podstawę prawną Konkursu stanowi niniejszy Regulamin jako jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jedynie BOLF Sp. z o. o. Sp. k. uprawniona jest do interpretacji i wykładni Regulaminu. Treść regulaminu dostępna jest w Zielonej Górze, w siedzibie firmy, przy ul. Kożuchowskiej 32, 65-364 oraz na Stronie Konkursowej: http://bit.ly/regulamin_show_us_your_summer_style

 

7.

Wszelkie informacje o akcji promocyjnej dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

8.

Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku Uczestnika oraz jego danych osobowych w celach organizacji Konkursu oraz w innych celach marketingowych Organizatora. Przetwarzanie będzie się odbywało zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.). Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany danych osobowych. Zgoda
na wykorzystanie wizerunku obejmuje wszelkie akcje marketingowe Organizatora, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób oraz rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, a także w prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach, itp. Zgoda na wykorzystanie wizerunku jest udzielana nieodpłatnie na czas nieoznaczony.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach jego przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzcy, oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015 poz. 2135 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 

9.

Nagrodę w Konkursie przyznaje Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób wytypowanych przez BOLF Sp. z o. o. Sp. k .

 

10.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (zwana dalej „Komisja”).

 

11.

W skład Komisji wchodzą pracownicy firmy BOLF Sp. z o. o. S. k .

 

12.

Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany ani wspierany przez Facebook ani Instagram.

 

13.

Pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie będą miały następujące znaczenia:

 

Zwycięzca - Laureat, który został wybrany przez Komisję, i któremu zostanie przyznana nagroda.

Organizator – Organizator Konkursu, czyli BOLF Sp. z o. o . Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Kożuchowskiej 32, 65-364.

 

Fan page na Facebooku – kanał social media, za pośrednictwem którego następuje zgłoszenie udziału w Konkursie.

 

E-mail – narzędzie komunikacji, za pośrednictwem którego następuje zgłoszenie udziału w konkursie.

 

Komisja - jury konkursowe i organ czuwający nad przebiegiem konkursu składający się z 3 przedstawicieli BOLF Sp. z o. o. S. k., której decyzje w sprawach dotyczących Konkursu są ostateczne.

 

Konkurs - konkurs „Show us your Summer Style” organizowany przez właścicieli sklepu Denley.pl, trwający w terminie 21.07.2016 – 05.08.2016, a rozstrzygnięty zostanie 08.08.2016

 

Nagroda - nagrodą w Konkursie jest voucherao wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w Denley.pl. Nagroda przyznawana jest przez Komisję konkursową jednemu uczestnikowi.

 

Strona Konkursowa – strona internetowa Konkursu, znajdująca się pod adresem: http://bit.ly/regulamin_show_us_your_summer_style, gdzie zamieszczony jest regulamin i warunki uczestnictwa w Konkursie.

 

Uczestnik – osoba biorąca udział w Konkursie, czyli każda osoba, która zgłosiła swoją

kandydaturę za pośrednictwem wiadomości wraz ze zdjęciami konkursowymi na adres mailowy: social@denley.pl z dopiskiem „summer style”.

 

Zdjęcia Konkursowe - zdjęcia przedstawiające Uczestnika (wyraźne, pokazujące sylwetkę oraz twarz), które Uczestnik zgłasza do Konkursu wysyła na adres mailowy: social@denley.pl z dopiskiem w tytule maila o treści „summer style”.

 

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą

oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednią liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

Słowa użyte w jednym przypadku gramatycznym obejmują również inne przypadki

gramatyczne.

 

14.

Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540 z późn. zm.). Bolf Sp. z o. o. S. k. oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§2 Przebieg Konkursu

 

1.

Konkurs rozpoczyna się 21.07.2016 i przebiega w następujących etapach:

 

- 21.07.2016 - 05.08.2016 Uczestnicy wysyłają drogą mailową swoje Zdjęcia Konkursowe

 

- 08.08.2016 OGŁOSZENIE LAUREATA wybranego przez Komisję na podstawie zgłoszonych do konkursu fotografii.

 

Informacja o wygranej pojawi się na koncie Instagram i Facebook Organizatora, laureat otrzyma także powiadomienie drogą mailową.

 

 

 

§3 Zasady uczestnictwa

 

1.

Przystąpienie do Konkursu następuje w momencie przesłania zdjęcia drogą mailową na adres: social@denley.pl - do dnia 05.08.2016

 

2.

Każde zgłoszenie w Konkursie rozpatrywane będzie przez Komisję. Przez „osoby niekwalifikujące się ” Organizator rozumie osoby podające fałszywe dane lub załączające zdjęcia, które są sprzeczne z przepisami prawa, normami społecznymi, normami obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności jeśli mogą naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, zawierają obraźliwe lub niecenzuralne treści.

 

3.

Każdy Uczestnik musi wysłać jedno zdjęcie konkursowe. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na publikację swojego zdjęcia konkursowego na Facebooku i we wszystkich innych mediach, w tym niezwiązanych z konkursem, oraz oświadcza, że nie podszywa się pod osoby trzecie, a do zdjęć przysługują mu autorskie prawa majątkowe bądź posiada zgodę na ich wykorzystywanie.

 

 

Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania zdjęć Konkursowych / wyników Konkursu na stronach innych serwisów internetowych wydawanych czy administrowanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z konkursem.

 

 

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie z przesłanych przez siebie treści w celu wydawania, promocji, sprzedaży, dystrybucji i udostępniania.

 

4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników przesyłających Zdjęcia autorstwa osób trzecich. Za tego rodzaju zdjęcia – Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do fotografii lub uważać je za naruszające jej prawa.

 

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania czy tagowania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione.

 

6.

Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania zdjęć Konkursowych / wyników Konkursu na stronach innych serwisów internetowych wydawanych czy administrowanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z konkursem.

 

7.

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie z przesłanych przez siebie treści w celu wydawania, promocji, sprzedaży, dystrybucji i udostępniania.

 

 

§4 Nagroda

 

1.

W Konkursie przyznawana jest jedna nagroda dla Zwycięzcy. Zwycięzcę, na podstawie przesłanych zdjęć wyłania Komisja.

2.

Nagrodą jest voucher o wartości 200 zł do wykorzystania na zakupy w Denley.pl.

 

3.

Nagroda wysłana zostanie pocztą na wskazany przez laureata adres.

 

4.

Nie ma możliwości wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

 

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność skontaktowania się z Laureatem. Jeżeli w ciągu 10 dni od daty wysłania przez Organizatora informacji o zwycięstwie w Konkursie, Laureat nie odpowie na otrzymaną wiadomość, wówczas jego prawo do nagrody wygasa.

 

 

§5 Odpowiedzialność

 

1.

Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, wyłącznie na piśmie, oraz najpóźniej

w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.

 

2.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis
i powód (uzasadnienie) reklamacji.

 

3.

W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, o zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data doręczenia przesyłki.

 

4.

Reklamacje rozpatruje Komisja w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kwestie sporne powstałe na skutek

działania osób trzecich.

 

5.

Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji formie pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

6.

Rozpatrzenie reklamacji i związane z tym decyzje mają charakter ostateczny.

 

7.

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres : social@denley.pl

 

 

§6 Postanowienia końcowe

 

1.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym podstawy organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki uczestników, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu.

 

2.

Regulamin jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora
oraz pod niniejszym linkiem: http://bit.ly/regulamin_show_us_your_summer_style

 

3.

Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

 

4.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania każdego konkursu w trakcie jego trwania bez podania przyczyny.

 

5.

Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu,

akceptuje wszystkie jego warunki oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki

uczestnictwa.

 

6.

Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, ani loterią promocyjną, których

wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania), w rozumieniu ustawy z dnia 19

listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 471).

 

 

7.

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekracza wartości stosownej

nagrody otrzymanej przez Uczestnika (należnej Uczestnikowi).

 

8.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 

pixel