Regulamin Akcji Promotor Marki Denley.pl

1. Regulamin określa zasady i warunki organizacji akcji „Zostań promotorem marki Denley.pl”, zwanej dalej Akcją, prowadzonej przez „BOLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Kożuchowska 32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529285, NIP PL9291861928 REGON 360003583, adres mail: social@denley.pl, nr telefonu 668 960 042, zwanej dalej Organizatorem, za pośrednictwem portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.promotormarki.denley.pl, zwanego dalej Stroną.

2. Poprzez Stronę możliwe jest wzięcie udziału w Akcji na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Akcja polega na przesyłaniu przez uczestnika/ów Akcji, za pośrednictwem Strony, swojej/ich fotografii prezentującej/ych produkty z kolekcji Denley.pl lub marki BOLF, celem promowania tych produktów poprzez publikację przez Organizatora oraz spółkę Bolf GmbH, wybranych przez Organizatora fotografii, w sieci internet w kanałach social media m.in. Facebook, Instagram, Google Plus, Pinterest, Snapchat oraz na stronie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.denley.pl.

4. Wyboru fotografii do publikacji dokonuje dwuosobowa komisja, w skład której wchodzą: Barbara Marcinów (kierownik marketingu) oraz Dagmara Kokoszka (pracownik odpowiadający za media społecznościowe).

5. Akcja organizowana będzie od dnia 16.08.2016 r. do odwołania.

6. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady i warunki organizowania Akcji i dostępny jest na Stronie.

7. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.

8. W celu uczestniczenia w Akcji niezbędne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz dokonanie jego akceptacji.

9. Osoba chcąca wziąć udział w Akcji potwierdza zapoznanie się z postanowieniami regulaminu oraz jego akceptację poprzez odhaczenie właściwej rubryki na Stronie.

10. W celu uczestniczenia w Akcji niezbędne jest wyrażenie zgody na:

1) przetwarzanie podanych danych osobowych i powierzanie ich do przetwarzania w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem;

2) wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem;

3) przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do przesłanej poprzez Stronę fotografii w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

11. Osoba chcąca wziąć udział w Akcji wyraża zgody, o których mowa w ust. 10 niniejszego regulaminu poprzez odhaczenie właściwych rubryk na Stronie.

12. Fotografie mogą być przesyłane przez osoby pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem. W przypadku małoletnich dzieci, wszelkie prawa w ich imieniu wykonują ich prawni opiekunowie.

13. Osoba przesyłająca fotografie zobowiązana jest być autorem fotografii lub posiadać prawa autorskie do nadesłanej fotografii.

14. W celu uczestniczenia w Akcji i przesłania fotografii za pośrednictwem Strony osoba przesyłająca fotografię/e zobowiązana jest wypełnić formularz zgłoszenia uczestnictwa w Akcji dostępny na Stronie. Przesłanie fotografii odbywa się po prawidłowym wypełnieniu formularza na Stronie, po akceptacji regulaminu oraz po wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 10 niniejszego regulaminu.

15. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Akcji zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) nick konta na Instagramie lub adres bloga (opcjonalnie);

3) adres zamieszkania;

4) PESEL;

5) adres e-mail;

6) numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie);

7) fotografie, do których użytkownik posiada prawa autorskie, min. 1 MB.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanych zgłoszeń uczestnictwa w Akcji pod kątem ich zgodności z niniejszym regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią ust. 14 i 15. Organizator zweryfikuje czy przesyłane fotografie nie godzą w dobra osobiste innych osób, nie promują treści pornograficznych, treści nawołujących do przemocy, treści nazistowskich, treści rasistowskich, treści chronionych prawami autorskimi, których to praw nie ma osoba zgłaszająca, treści zawierających materiały z przestępstw lub materiały o charakterze reklamowym oraz spam. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że nadesłana fotografia/fotografie nie została/zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w Akcji, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacja o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

17. Ewentualne reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: social@denley.pl lub pocztą na adres Bolf Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra. Oświadczenie reklamacji powinno zawierać imię, nazwisko, adres składającego reklamację datę przesłania zgłoszenia, zwięzły opis zarzutów. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Organizator zobowiązuje się informować składającego reklamację o podjętych czynnościach i wyniku reklamacji.

18. Podanie przez uczestnika danych osobowych podczas zgłaszania uczestnictwa w Akcji jest dobrowolne. Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w celu realizacji Akcji, powierzania ich do przetwarzania spółce Bolf GmbH, z tym że zakres tych powierzeń nie może wykraczać poza dane konieczne odpowiednio do realizacji Akcji. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez uczestników Akcji, podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. Administratorem bazy danych osobowych uczestnika Akcji jest Organizator. Dane osobowe uczestników Akcji są przechowywane przez Organizatora i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1422), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Każdy uczestnik Akcji ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ich poprawiania kontaktując się z Administratorem strony: mailowo pod adresem: social@denley.pl, telefonicznie, po dokonaniu procedury weryfikacyjnej uczestnika Akcji, pod numerem telefonu: 668 960 042 oraz listownie na adres: Bolf Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra. Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.

19. Zgłoszenie udziału w Akcji oznacza:

1) akceptację przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu;

2) zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych i powierzanie ich do przetwarzania w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem;

3) zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez Organizatora, celem promowania produktów z kolekcji Denley.pl lub marki BOLF, poprzez jego publikację przez Organizatora oraz spółkę Bolf GmbH w sieci internet w kanałach social media m.in. Facebook, Instagram, Google Plus, Pinterest, Snapchat oraz na stronie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.denley.pl., przy czym zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie; wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne; zgoda obejmuje jej przeniesienie w ww. zakresie i celach na inne podmioty; odwołanie zgody może skutkować ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym Organizatora wobec uczestnika;

4) zgodę na nieodpłatne udzielenie licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do korzystania z przesłanej poprzez Stronę fotografii, w sposób i na zasadach określonych w ust. 3 i 19 pkt 3 niniejszego regulaminu, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką (drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

20. Organizator oprócz danych, o których mowa w pkt 15 niniejszego regulaminu gromadzi dane w postaci plików „cookies”, które nie służą do identyfikacji tożsamości uczestników Akcji, a jedynie pozwalają na dopasowanie strony do indywidualnych preferencji uczestników Akcji oraz na ocenę zainteresowania Stroną.

21. Organizator przypomina, że zgłaszając fotografie do Akcji należy pamiętać, że rozpowszechnianie (publikowanie) wizerunku innych osób przedstawionych na zdjęciu bez ich zgody jest naruszeniem prawa.

22. Aktualny regulamin jest publikowany na Stronie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się osoba, która wyraża wolę uczestnictwa w Akcji, tj. stroną internetową www.promotormarki.denley.pl w formacie html.

23. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona to: urządzenie z dostępem do Internetu oraz własny adres e-mail, który wymagany jest do zgłoszenia udziału w akcji.

24. Zakazane jest dostarczanie przez uczestnika Akcji treści o charakterze bezprawnym.

25. Organizator udostępnia uczestnikowi Akcji dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie.

26. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).

pixel